Vols estar informat?

* indicates required
Quins grups de notícies desitges rebre?
Calendari fiscal 2018

Calendari fiscal 2018

Consulti el calendari fiscal oficial 2018

SEGUEIX LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Gener 2014
1 Fotos

La Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, publicada al BOE del dia 26 de desembre, introdueix un nou mecanisme a les pensions de jubilació (el factor de sostenibilitat) i modifica l'índex de revaloració de les pensions, que ja no prendrà com a base l'IPC.

 

Aquesta Llei va entrar en vigor el 27 de desembre de 2013, si bé el factor de sostenibilitat es començarà a aplicar a les pensions de jubilació que es causin a partir de l'1 de gener de 2019. Destaquem el següent:

 

 

EL FACTOR DE SOSTENIBILITAT

 

 

Es un instrument que permet vincular l'import de les pensions de jubilació a l'evolució de l'esperança de vida dels pensionistes.

 

La seva finalitat consisteix en mantenir la proporcionalitat entre contribucions i prestacions del Sistema, garantint a les generacions presents i futures la percepció de pensions adequades i suficients.

 

En definitiva, el que es pretén es, per exemple, que la pensió de jubilació inicial que rebi una persona que compleixi 67 anys el 2019 (en quin moment l’esperança de vida sigui de 15 anys més), sigui proporcional a la que rebi una persona que compleixi 67 anys el 2024  (en quin moment l’esperança de vida sigui de 16 anys més).

 

S'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2019 per a la determinació de l'import inicial de les noves pensions de jubilació del sistema de la Seguretat Social.

 

El factor de sostenibilitat s'obtindrà mitjançant una fórmula que té en compte el valor interanual de l'esperança de vida. Aquest valor que influeix en el càlcul del factor de sostenibilitat, es calcularà cada cinc anys de la forma següent:

 

a)   Des de 2019 fins a 2023, ambdós inclusivament, es tindrà en compte el quocient entre l'esperança de vida als 67 anys el 2012 i l'esperança de vida als 67 anys el 2017.

b)   Des de 2024 fins a 2028, ambdós inclusivament, es tindrà en compte el quocient entre l'esperança de vida als 67 anys el 2017 i l'esperança de vida als 67 anys el 2022... i així successivament.

 

 

 

El factor de sostenibilitat s'aplicarà sense perjudici dels drets als complements per mínims.

 

 

ÍNDEX DE REVALORACIÓ

 

 

La Llei fixa un nou índex de revaloració de les pensions, substituint l'IPC com a element de referència, de tal forma que, a partir de l'1 de gener de 2014, les pensions del Sistema de la Seguretat Social seran incrementades al començament de cada any en funció del nou índex de revaloració previst en la corresponent Llei de pressupostos Generals de l'Estat.

 

Pel 2014 ha estat fixat en el 0,25%.

 

Aquest índex no podrà ser inferior al 0,25% ni superior a la variació de l'índex de preus al consum més el 0,50%.