Vols estar informat?

* indicates required
Quins grups de notícies desitges rebre?
Calendari fiscal 2018

Calendari fiscal 2018

Consulti el calendari fiscal oficial 2018

NOVETATS FISCALS EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PEL 2014

Gener 2014
1 Fotos
Resumirem tot seguit les mesures fiscals que considerem més importants incloses en la Llei 22/2013, de Pressupostos generals de l’Estat pel 2014, publicada en el BOE del passat 26 de desembre.


IRPF

Coeficients d'actualització del valor d'adquisició d’immobles: Els valors d’adquisició dels immobles s’actualitzen en un 1% respecte als de l’any anterior.

Aquesta actualització s’aplica als efectes de determinar el guany o pèrdua patrimonial que es posi de manifest en la transmissió d'immobles no afectes a activitats econòmiques que s'efectuïn durant l'any 2014. La seva finalitat consisteix en minorar les plusvàlues monetàries.

Pel que fa als coeficients aplicables als béns immobles afectes a activitats econòmiques cal assenyalar que es mantenen els mateixos que el 2013.


Es prorroga per a l’exercici 2014 les següents mesures temporals que es van preveure per a l’exercici 2013:

•     La reducció del 20% del rendiment net d'activitats econòmiques per creació o manteniment d'ocupació.

•     El gravamen complementari sobre la quota íntegra estatal, aplicable tant a la base liquidable general com de l'estalvi.

També es prorroga per a l'exercici 2014 l'increment de l'escala per a calcular el tipus general de retenció dels perceptors de rendiments del treball, així com el tipus de retenció del 42% per als administradors i membres del consell d'administració i els tipus de retenció del 21% pels rendiments procedents de l'arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans, etc.

•    Les despeses i inversions efectuats l'any 2014 per habituar els empleats a l'ús de noves tecnologies de la comunicació i de la informació –quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball-, continuaran tenint la consideració de despeses de formació i retribució en espècie.

-    La compensació fiscal per percepció el 2014 de determinats rendiments de capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys


IMPOST SOBRE SOCIETATS


Coeficients de correcció monetària: es mantenen els mateixos que el 2013.

La Llei estableix els coeficients que recullen la depreciació monetària que hi ha hagut des de 1984, aplicables a la transmissió d'elements patrimonials de l'actiu fix o d'aquests elements que hagin estat classificats com a actius no corrents mantinguts per a la venda, que tinguin la condició d'immobles


Es prorroga per a l’exercici 2014 les següents mesures temporals que es van preveure per l’exercici 2013:

•    Els pagaments fraccionats a compte seran del 18% calculat sobre la quota de l'exercici anterior

Quan es tracti de subjectes passius amb volum d’operacions de més de 6.010.121,04 € el pagament fraccionat es farà sobre la part de la base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de l'any natural, en el resultat de multiplicar per cinc setens el tipus de gravamen arrodonit per defecte.

•    Els tipus reduïts aplicables e empreses de reduïda dimensió:

El tipus reduït del 20% -aplicable als primers 300.000 euros de base imposable- i del 25% -per a la resta de la base-, per a entitats l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui inferior a 5 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 25 empleats.

•    Les despeses i inversions efectuades l'any 2014 per habituar els empleats a l'ús de noves tecnologies de la comunicació i de la informació –quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball-, continuaran donant dret a l'aplicació de la deducció per despeses de formació professional.


IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS


•    Es prorroguen per a l'exercici 2014 els tipus incrementats.

Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d'una entitat, interessos i d'altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de transmissió d'elements patrimonials: 21%.

Tipus de gravamen general: 24,75%.


IMPOST SOBRE EL PATRIMONI


Es manté per a l'exercici 2014 la vigència de l'impost.


IVA


•    Procediments administratius i judicials d'execució forçosa: Es modifica la Llei de l'IVA per permetre als adjudicataris, en els casos d'entregues de béns immobles en les quals es produeix la inversió del subjecte passiu, d'expedir la factura i renunciar a l'exempció.

Aquesta mesura té efectes a partir del 31 d'octubre de 2012 i ña seva vigència es indefinida,

Amb la regulació anterior, en els procediments administratius i judicials d'execució forçosa, la Llei de l'IVA permetia als adjudicataris que tinguessin la condició d'empresaris o professionals a expedir la factura de l'operació consignant l'IVA i a presentar la declaració-liquidació corresponent i ingressar l'IVA resultant. No obstant això, aquestes facultats no s'aplicaven a les entregues de béns immobles en les quals es produïa la inversió del subjecte passiu.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
•    Coeficients d'actualització de valors cadastrals: Es fixen per a l'any 2014 diferents coeficients d'actualització de valors cadastrals en funció de l'any d'entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d'un procediment de valoració col•lectiva.

Any d'entrada en vigor ponència de valors    Coeficient d'actualització
1984, 1985, 1986 i 1987    1,13
1988    1,12
1989    1,11
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002    1,10
2003    1,06
2006    0,85
2007    0,80
2008    0,73

Aquests coeficients seran aplicats als municipis que han acreditat el compliment dels requisits següents:

•    Haver transcorregut almenys 5 anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col•lectiva de caràcter general. És a dir, l'aplicació de coeficients d'actualització per a l'any 2014 requereix que l'any d'entrada en vigor de la ponència de valors de caràcter general sigui anterior a 2009.

•    Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents al municipi.

•    Que la sol•licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 15 de novembre de 2013.


ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES


•    Es modifica l’nterès de demora tributari i interès legal dels diners pel 2014:

•    Interès legal dels diners: 4%
•    Interès de demora: 5%


•    Es mantenen les mateixes quanties de l’Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), fixades per a l’any 2013.

•    IPREM diari; 17,75 €

•    IPREM mensual: 532,51 €

•    IPREM anual: 6.390,13 €

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l'IPREM serà de 7.455,16 € quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 €.