Vols estar informat?

* indicates required
Quins grups de notícies desitges rebre?
Calendari fiscal 2018

Calendari fiscal 2018

Consulti el calendari fiscal oficial 2018

NOVETATS EN MATÈRIES LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL PEL 2014

Gener 2014
1 Fotos
En els últims dies de desembre, s'han aprovat un conjunt de normes que incorporen importants novetats en matèries laboral i de Seguretat Social per a l'any 2014 que convenen recapitular i tenir-les en compte. En concret, les següents:

•    El Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupació. (BOE 21.12.2013).

•    La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 (BOE 26,12,2013).

•    El Reial decret 1046/2013, de 27 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2014. (BOE 30.12.2013),

•    El Reial decret 1045/2013, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2014. (BOE 30.12.2013).

•    El Reial decret 1043/2013, de 27 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l'any 2014. (BOE 30.12.2013).

A continuació, tractarem de resumir, de forma sumària, els aspectes més rellevants introduïts per aquestes normes.I.- NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL1.- Límits màxims i mínims de les bases de cotització als diferents règims de la Seguretat Social:

•    Base màxima: 3.597,00 euros mensuals. (o 119,90 €/dia).

•    Base mínima: quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en una sisena part. (Base mínima pel 2014: 752,85 €)


2.- S’inclouen nous conceptes computables en la base de cotització al règim general de la Seguretat Social: Estableix que hi ha obligació de cotitzar per les remuneracions totals que tingui dret a percebre el treballador, tant si son en metàl•lic com en espècie i es dona de termini fins el dia 31 de març del 2014 per a cotitzar les possibles diferencies dels mesos de desembre 2013 (a liquidar normalment en el mes de gener del 2014) i gener del 2014 (a liquidar normalment en el mes de febrer del 2014).


Entre d’altres, s’inclouen els següents conceptes sobre els que s’haurà de cotitzar a partir del dia 22 de desembre del 2013:

. Plusos de distància i transport. (Inclosos els que siguin obligats per conveni).

. Millores de prestacions de la Seguretat Social que siguin a càrrec de l’empresa (excepte per incapacitat temporal).

. Retribució per despeses de manutenció i estada en el mateix municipi del lloc del centre de treball habitual i del que constitueix-hi la seva residència.

. Assignacions assistencials al treballador incloses assegurances mediques (excepte si es tracta de despeses d’estudis que siguin exigibles per les característiques del lloc de treball ).


3.- Declaració de salaris: S’inclou una nova obligació per a les empreses, de declarar a la Seguretat Social totes les retribucions que abonin al seu personal, sigui en metàl•lic i on espècie, cotitzin o no.


 A partir del mes de març del 2014, les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social l’import de tots els conceptes retributius que abonin als seus treballadors inclòs aquells que no s’hagi d’incloure en la base de cotització.


4.- Bases mínimes de cotització al règim general de la Seguretat Social en funció de categories professionals i grup de cotització: Sense canvis respecte del 2013.

Les bases mínimes dels diferents grups de cotització s’actualitzaran cada any en funció de l’increment que hagi experimentat el salari mínim interprofessional i com sigui que aquest any no s’ha modificat tampoc s’han modificat les bases mínimes de cotització.

Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s'adequaran amb vista a que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i retribucions similars.


5.- Tipus de cotització al règim general de la Seguretat Social:

Per  contingències comunes: 28,3% (23,6% a càrrec de l'empresa i 4,7% a càrrec del treballador).

Per hores extraordinàries:

•    Motivades per força major: 14%  (12%  a càrrec de l'empresa i 2% a càrrec del treballador)
•    Resta de supòsits: 28,3% (23,6% a càrrec de l'empresa i 4,7% a càrrec del treballador).

Per desocupació:

•    En General: El 7,05 per 100, (5,50% a càrrec de l'empresari i el 1,55% a càrrec del treballador).
•    Contractes de duració determinada a temps complert o a temps parcial: El 8,30 % ( 6,70% serà a càrrec de l'empresari i l'1,60% a càrrec del treballador).

 Pel fons de garantia salarial: El 0,20% a càrrec exclusiu de l'empresa.

  Per formació professional, el 0,70%, (0,60% a càrrec de l'empresa i el 0,10% a càrrec del treballador).


6.- Tipus de cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals dels empresaris (inclòs autònoms), sigui quin sigui el règim d'enquadrament: La cotització s’efectuarà, a partir del dia 1 de gener de 2014, segons l’activitat econòmica, ocupació o situació, mitjançant l'aplicació de la tarifa que es regula en la disposició final dinovena de la Llei 22/2013 de pressupostos generals de l'Estat per a 2014.

Com a novetat més rellevant es redueixen els tipus d'alguns CNAES com són els següents:

• 62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica, passa d'una cotització de l'1,65% a l'1,35%.

• 69 Activitats jurídiques i de comptabilitat, passa d'una cotització de l'1,65% a l'1,35%.

• 70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial, passa d'una cotització de l'1,80% a l'1,35%.

• 99 Activitats d'organització i organismes extraterritorials passa d'una cotització del 3,10% al 2,35%.


7.- Cotització dels treballadors autònoms:  Com a novetat destacada, s’aplicaran diferents bases mínimes en funció de les circumstàncies del treballador autònom.

•    Base màxima: 3.597,00 euros mensuals.

•    Base mínima general: 875,70 euros mensuals.

•    Base mínima per les persones obligades a estar d’alta en el RETA per raó de las seves funcions de direcció i gerència de societats: 1.051,50 euros mensuals.

No obstant, En el cas d’alta inicial la base mínima serà la de 875,70 euros mensuals durant els dotze primers mesos.

•    Base mínima pels empresaris que ocupin 50 treballadors o més: 1.051,50 euros mensuals.

Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2014 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 1.888,80 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 1.926,60 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2014, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s'hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d'alta en el RETA amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2014, tinguessin 48 anys complerts o més, estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 1.926,60 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s'hi hagi hagut de posar al capdavant del mateix i donar-se d'alta en el RETA amb 45 anys o més, en aquest cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 875,70 i 1.926,60 euros mensuals.

Hi ha normes específiques d’elecció de base de cotització per part dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de seguretat social per espai de cinc anys o més


•    Tipus de cotització per les contingències comunes: 29,80% o el 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat.

Quan l'interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà del 26,50%.

Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, veure el que hem dit abans (Veure apartat 4).

Els treballadors autònoms que no tinguin coberta la protecció dispensada per a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida.

Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l'any 2014 podran tenir dret a una devolució de quotes que hauran de demanar dintre els quatre primers mesos de l’exercici següent.


•    Tipus de cotització per la contingència de cessament d’activitat: 2,2%

Recordem que hi ha exempcions, reduccions i bonificacions al RETA pels següents col•lectius:

Majors de 65 amb 38,5 anys de cotització i majorsde 67 anys amb 37 anys de cotització: Queden exempts de cotitzar, excepte per incapacitat temporal i contingències professionals.

Menors de 30 anys (dones menors de 35 anys) que no ocupin treballadors per compte aliena: Reducció del 30% de la quota que correspongui a la base mínima durant els 15 mesos següents a partir de l’alta i una bonificació de igual quantia en els següents 15 mesos.

Els menors de 30 anys que no ocupin treballadors per compte aliena i que causin alta inicial en el RETA o no haguessin estat d’alta en el RETA en els 5 anys anteriors, podran optar per una reducció del 80% durant 6 mesos; 50% els 6 mesos següent; 30% els 6 mesos següents i una bonificació del 30% durant els 15 mesos següents.

Els majors de 30 anys que causin alta inicial en el RETA o no haguessin estat d’alta en el RETA en els 5 anys anteriors: Reducció del 80% 6 mesos; reducció del 50% els 6 mesos següents i reducció del 30% els 6 mesos següents.

Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial el RETA: Reducció del 80% durant 6 mesos (no s’aplicarà te personal assalariat) i bonificació del 50% durant els 54 mesos següents.

Persones menors de 35 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i que causin alta inicial el RETA o no hagin estat d’alta en els darrers 5 anys: Reducció del 80% durant 12 mesos i bonificació del 50% els 4 anys següents.

8.- Cobertura obligatòria per accident de treball i malalties professionals de tots els règims de la Seguretat Social: L’entrada en vigor s’ha ajornat fins el dia 1 de gener del 2015.

La Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, preveia que tots els treballadors que causin alta a partir de l'1 de gener de 2013 en qualsevol règim tenien l'obligació de cobrir les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. La Llei de pressupostos generals del 2013 va ajornar la seva entrada en vigor un any i ara la Llei de pressupostos per a 2014 torna a retardar la seva entrada en vigor un altre any, és a dir fins al 2015.


9.- Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància, així com els supòsits de malaltia professional: Es mantindrà aquesta reducció durant el 2014.

Durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, s'aplicarà respecte a les quotes meritades una reducció del 50% de l'aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.


10.- Reducció en la cotització en cas de prolongació d’activitat de treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç que s'hi vincula i hoteleria: Bonificació del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social durant els mesos de març i novembre.II.- PENSIONS PÚBLIQUES. REVALORACIÓ I QUANTIES


1.- Revaloració de les pensions: 0,25% amb caràcter general.

2.- Límit màxim de la pensió un cop revalorada: 2.554,49 euros mensuals o 35.762,86 € anuals, incloses pagues extraordinàries.

3.- Quanties mínimes de les pensions més freqüents, en la seva modalitat contributiva:    Titulars
Classe de pensió    Amb cònjuge a càrrec (euros/any)    Sense cònjuge (euros/any)    Amb cònjuge no a càrrec (euros/any)
Jubilació:            
Amb 65 anys    10.932,60    8.860,60    8.404,20
Menor de 65 anys    10.246,60    8.288,00    7.831.60
            
Incapacitat permanent:             
Gran invalidesa    16.399,60    13.291,60    12.607,00
Absoluta    10.932,60    8.860,60    8.404,20
Pensionista amb 65 anys complets    10.932,60    8.860,00    8.404,20
Total, entre 60 a 64 anys    10.246,60    8.288,00    7.831,60
Total, menor de 60 anys    5.510,40    5.510,40    4.968,80
            
Viduïtat:            
Amb càrregues familiars        10.246,60    
Amb 65 anys o discapacitat superior 65%        8.860,60    
Entre 60 i 64 anys        8.288,00    
Menor de 60 anys        6.707,40    


4.- Quantia de les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa: 5.122,60 euros anuals.

A més a més, es recull un complement de pensió, fixat en 525 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment que no té habitatge en propietat i que té, com a residència habitual.


5.- Quantia de les pensions SOVI: S'estableix en 5.667,20 euros/any.

Quan la pensió del SOVI concorri amb una altra pensió, la seva quantia serà de 5.504,80 euros/any.

6.- Pèrdua de prestacions de la Seguretat Social, inclosos els complements a mínims: Les prestacions econòmiques de la Seguretat Social es perdran quan se superin 90 dies al llarg de l'any d'absència del territori nacional sense autorització ni justificació.


III.- PRESTACIONS DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL


1.- Fons de Garantia Salarial: S’ha suprimit la cobertura del FOGASA en cas d'extincions de contractes de treball per causes objectives en empreses de menys de 25 treballadors.

Fins ara, quan en empreses de menys de 25 treballadors s'extingien contractes indefinits per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o concurs, el FOGASA abonava al treballador una part de la indemnització; concretament, la quantitat equivalent a 8 dies de salari per any de servei, però aquesta cobertura desapareix amb la LPGE 2014.


2.- Modificacions en situacions d'incapacitat temporal i permanent: Es modifica la Llei general de la Seguretat Social als efectes de concretar els diferents escenaris i implicacions a considerar en les situacions d'incapacitat temporal i permanent (durada, pròrroga, recaiguda, extinció del subsidi), i podem destacar:

•    El dret al subsidi s’extingirà, entre altres causes, pel transcurs de 545 dies naturals des de la baixa amb declaració o sense de incapacitat permanent i per la incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social

Pel que fa a l’extinció del dret pel transcurs de 545 dies, només es podrà generar el dret a una nova prestació econòmica d'incapacitat temporal per la mateixa patologia o similar, si hi ha un període superior a 180 dies naturals, a comptar de la resolució de la incapacitat permanent. Aquest nou dret es causarà sempre que el treballador reuneixi, en la data de la nova baixa mèdica, els requisits exigits per ser beneficiari del subsidi d'incapacitat temporal

•    L'INSS serà l'únic competent per emetre, dins els 180 dies naturals posteriors a la resolució denegatòria del dret a la prestació d'incapacitat permanent, una nova baixa mèdica per la mateixa patologia o similar.


IV.- RELACIONS DE TREBALL


1.- Contracte de treball de suport als emprenedors a temps parcial: Els emprenedors també podran formalitzar contractes de treball indefinits a temps parcial, beneficiant-se de les bonificacions i incentius fiscals de manera proporcional a la jornada pactada.


2.- Contractes per a la formació i l’aprenentatge: S’amplia fins el dia 31 de desembre del 2014 el termini per a la celebració de contractes per a la formació i l’aprenentatge, no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació.


3.- Permís de paternitat: S’ha ajornat fins el 1 de gener del 2015 l’entrada en vigor de la Llei que ampliava a quatre setmanes la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida.

4.- Salari mínim interprofessional: Es manté en la mateixa quantia del 2013:

La seva quantia queda, per tant, establerta amb caràcter general en:

    645,30 euros mensuals
    21,51 euros diaris
    9.034,20 euros anuals

Pels als treballadors eventuals i temporers els serveis a una mateixa empresa dels quals no excedeixin de 120 dies: 30,57 euros per jornada.

Pels als empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, i conforme al Reial decret 1620/2010 pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar: 5,05 euros per hora efectivament treballada.


5.- Contractes a temps parcial. Modificacions: El legislador pretén impulsar la utilització d’aquesta modalitat contractual modificant la seva regulació, en especial en matèria de temps de treball:

•    El contracte de treball a temps parcial s’haurà de fer per escrit però sense cap model oficial.

•    En el contracte hi haurà de constar el número d’hores i la seva distribució, seguint el que digui el conveni col•lectiu d’aplicació.

•    Els treballadors contractats a temps parcial no podran fer hores extraordinàries, excepte per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

•    Es modifica el regim de les hores complementàries pactades: Jornada ordinària no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual; Les hores complementàries pactades poden arribar fins al 30% de hores ordinàries fixades en el contracte (El Conveni ho pot ampliar fins el 60%) i s’ha d’avisar el treballador amb 3 dies d’anticipació.
•    Es modifica el règim de les hores complementàries voluntàries: Sols es podran realitzar en cas de contracte indefinit amb jornada ordinària no inferior a l0 hores setmanals en còmput anual i fins el 15% de les hores ordinàries fixades en el contracte (El Conveni ho pot ampliar fins el 30%) i el treballador es podrà negar a realitzar-les.

•    L’empresari ha de registrar totes les hores i haurà de conservar els registres un mínim de 4 anys.

Les empreses hauran de lliurar el seu registre registre al treballador junt amb la nomina mensual. Si no es complimenta aquest requisit es podrà presumir que el treballador està contractat a temps complet.


6.- Distribució irregular de la jornada: La distribució irregular de la jornada es permet en forma següent, compensant les hores per excés o per defecte:

•    La compensació s’haurà de fer en la forma que digui el conveni col•lectiu i, si el conveni no digués res, en la forma que acordi l’empresa amb els representants dels treballadors.

•    En defecte de pacte les diferències s’hauran de compensar en el termini de 12 mesos des del moment en que es produïssin.


7.- Període de prova en els contractes per temps determinat: El període de prova dels contractes per temps determinat no superior a sis mesos, no podrà excedir d’un mes, excepte en el cas que el conveni col•lectiu d’aplicació digui una altra cosa.


8.- Reducció de jornada per guarda legal de menors: S’amplia des dels vuit fins els dotze anys l’edat del menor quina guarda legal justifica una reducció de jornada, amb la reducció proporcional del salari.


V.- FORMACIÓ PROFESSIONAL

Es mantenen les condicions de l'any 2013.


Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d'un crèdit per al desplegament de les accions de formació contínua regulades en el capítol II del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional contínua, que resultarà d'aplicar a la quantia ingressada per l'empresa en concepte de formació professional durant l'any 2013 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses s'estableix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%.
b) De 10 a 49 treballadors: 75%.
c) De 50 a 249 treballadors: 60%.
d) De 250 o més treballadors 50%.

Les empreses d'1 a 5 treballadors disposaran d'un crèdit de bonificació per empresa de 420,00 €, en comptes d'un percentatge. Així mateix, es podran beneficiar d'un crèdit de formació, en els termes establerts en la citada normativa, les empreses que durant l'any 2014 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d'un crèdit de bonificacions l'import de les quals resultarà d'aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65,00 €.

Les empreses que concedeixin permisos individuals de formació per als seus treballadors, disposaran d'un crèdit addicional de fins a un 5% respecte del seu crèdit anual per a la formació contínua.